تاریخ مطلب:1399/10/18
روانشناس آرزو مهرابی

روانشناس آرزو مهرابی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشجوی دکترای روانشناسی

روان درمانی اختلال اضطراب فراگیر،افسردگی و وسواس با دستگاه نوروفیدبک-بیوفیدبک-TDCS مشاوره قبل از ازدواج-مهارت زندگی تربیت جنسی کودک و نوجوان-مشاوره تحصیلی-شب ادراری- اوتیسم-صرع-بیش فعالی-دوپینگ کنکوری-بازتوانی سکته مغزی-اختلالات خواب-وسواس-کنترل ولع مصرف مواد مخدر اجرای کارگاههای روانشناسی ویژه عموم ودانشجویان

انجام خدمات روانشناسی و مشاوره و درمانهای غیردارویی با دستگاه های نوروفیدبک-بیوفیدبک-TDCS-اجرای کارگاههای ارتقا سلامت و تخصصی روانشناسی

آرزو مهرابی