دریافت گواهینامه امنیتی سامانه بانوبت


شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات غرب، بعد از بررسی دقیق و موشکافانه تیم ارزیابی شرکت های دانش بنیان، توانست روی محصول بانوبت خود به مجموعه شرکت های دانش بنیان کشور، اضافه گردد. این افتخاری برای شرکت می باشد که نشان دهد تمام تلاش خود را نموده است تا سامانه هم از نظر فنی و هم از نظر مدل کسب و کاری خود، چک لیست های نسبتا سخت گیرانه تیم ارزیابی را با موفق طی نماید. این بحث از آن نظر اهمیت بیشتری دارد که اخیرا ارزیابی دانش بنیان شدن محصولات با دقت بسیار زیادی صورت می گیرد و بسیاری از شرکت ها نمی توانند در بحث ارزیابی، موفق بیرون آیند.